چه نسبتی است؛ میان آتش و “سبز”

کسانی که قرار است چهارشنبه‌سوری را “سبز” کنند در این راستا قرار است از ترقه و موشک بهره ببرند؟! قرار است پیک‌نیک سبز منفجر شود امشب؟!