آوردگاه آزادی

قرار باز رگ غیرت ملي مون قلمبه شه در دقیقه‌ی نود؟ خیابونی هم هست؟