سیزدهم

قول داده امسال بیاد خونه ما. دربه در نمی شه امسال!