مرد2 هزار چهره و سرقت بانک

مرحوم برتولت برشت به من گفت به مدیری بگم که سرقت بانک در برابر تاسیس بانک کار مهمی محسوب نمی‌شه. من به مدیری گفتم ولی خوب... مرد هزارچهره رو سرقت کرد متاسفانه!