ریش

کمی آنورتر از بلوغ می‌ترسیدم که ریش هایم در نیاید. حالا که از دور شبیه جنگلم نمی‌توانم مراتب تاسف خود را اعلام ندارم. این مورز من کو؟