ولی بخندید

ولي بخنديد، به من بخنديد
اي مردم همه‌جا، به‌ويژه مردم اين‌جا
زيرا بسيار چيزهاست كه جرات نمي‌كنم به شما بگويم
بسيار چيزها كه نمي‌گذاريد بگويم
به من رحم داشته باشيد

گیوم آپولینر