زخمی پیدا کن مردی را

که بخواند چه گوارا

پروگماتیسم

زنده باد!

سیزدهم

قول داده امسال بیاد خونه ما. دربه در نمی شه امسال!