اعظم علی

بیا با صدای اعظم علی بریم کوه

آوردگاه آزادی

قرار باز رگ غیرت ملي مون قلمبه شه در دقیقه‌ی نود؟ خیابونی هم هست؟

سکوت

تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت می‌کنند

مرد2 هزار چهره و سرقت بانک

مرحوم برتولت برشت به من گفت به مدیری بگم که سرقت بانک در برابر تاسیس بانک کار مهمی محسوب نمی‌شه. من به مدیری گفتم ولی خوب... مرد هزارچهره رو سرقت کرد متاسفانه!

داستان

آمدن/ رفتن/ آمدن/ رفتن/ آمدن/ رفتن و این داستان ادامه دارد