مسافر از اتوبوس...

اتوبوس برای من یکی از آن نغز بازی‌های روزگار است "که بنشاندت پیش آموزگار" سفر برایم سخت نیست. سبک سفر می‌کنم و گاهی خیلی زودتر از آن‌چه که معمول است برای سفر آماده می‌شوم اما اسم اتوبوس بین شهری را که مي شنوم به هم می‌ریزم. مهم‌ترین دلیل کم سفر بودنم همین است. اما چه می‌شود کرد... مسافر از اتوبوس بدش می‌آید اما مجبور است. مسافرم من. امروز.

ریش

کمی آنورتر از بلوغ می‌ترسیدم که ریش هایم در نیاید. حالا که از دور شبیه جنگلم نمی‌توانم مراتب تاسف خود را اعلام ندارم. این مورز من کو؟