روانیها و امنیت + من بلاگر نیستم؛ من دزدم!

1.اما امنیت روانی. واضح و مبرهن است که هر روانی‌ای محتاج است به امنیت و صد البته اگر که این روانی مسئولیت‌های مهمی در خانه و خانواده و لشکر و کشورهم داشته باشد احتیاج او به امنیت امری است علی‌حده و در همین راستا اون آقای نماینده که تا‌ج‌ها بر سر دین نهاده طرح داده که را‌هزن‌ها و اینترنت که یک چیز خیلی خطرناکی می‌باشد را اعدام کنند تا روانی امنیت داشته باشد.

2.با این طرحی که آقای میرتاجدینی ارائه دادن می‌بینم روزی رو که د‌ر دادگاه ویژه‌ی جرائم ا‌ینترنتی التما‌س می‌کنم که من وبلاگ نویس نیستم... من دزدم.

برچسب‌ها: