عاشقانه‌های یک سیگار. 4


خاکسترم کردی؛
چه آوردی
-تو ای دل-
بر سرم؟

برچسب‌ها: