یک چیستان تحریف‌شده‌ی ذن

صدای  دو دست را می‌شناسیم؛ اما صدای یک دست چه جور صدایی است؟