عاشقانه‌های یک سیگار.2

لبم

در انتظار لب‌هایت سوخت

تمام بوسه‌هایت سروته بودند

برچسب‌ها: