تمثیل خرچنگ

خرچنگ‌های زنده را حتی اگردر آب جوش بیندازی توانایی دارند که به سرعت خود را نجات دهند اما این کار را نمی‌کنند. چرا؟ زیرا به محض آنکه اولینشان قصد میکند تا از آب جوش بیرون بیاید باقی او را به زیر می‌کشند... و این گونه است هرگز هیچ کدامشان نمی‌تواند از دیگ رها شود.