در سومين منزل ماه

در سومين منزل ماه؛ پاسداران ستيغ تپه ها چادرهاي خود را برچيدند؛ جسد زني در دشت سوزانده شد؛ و مردي به سوي مدخل بيابان پيش رفت _ پيشه ي پدرش: گلابدان فروشي
آناباز؛ سن ژون پرس؛ محمد علي سپانلو

برچسب‌ها: