درباب نقش دیگ پلو در انقلاب مشروطه

پس از انقلاب مشروطه عده ای معتقد بودند/ هستند که دیگ های پلوی سفارت انگلیس در زمان بسط نشستن مشروطه خواهان نقشی مهم در به ثمر نشستن "واقعه"ی انقلاب مشروطه ایفا کرد, البته این تحلیل غیر قابل توجیه است اگر... اگر بخواهیم آن را پایه ی
اساسی ی تحلیل انقلاب مشروطه قرار دهیم اما... اما به نظر من دیگ های پلو در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه بی تاثیر نبوده اند
ایده ی این پست را خواندن این مطلب حاجی واشنگتن گرام به من داد با هم دوباره می خوانیم این پست را
اگر بریتانیایی ها به مشروطه خواهان غذای مجانی نمی دادن، چند نفر برای بست نشینی به سفارت دولت فخیمه می رفتن؟
سوال حاجی واشنگتن رو خیلی جدی نگیرید، قصد نشان دادن دیگ های چلو در باغ سفارت انگلیس بود
-الف: بسط نشینی نقشی مهم در به ثمر نشستن انقلاب مشروطه داشته
ب: اگر انگلیس با مشروطه خواهان همراهی نمی کرد... اگر دیگ های پلو نبود بسط نشینی شکل نمی گرفت
پس: دیگ های پلو نقش مهمی در انقلاب مشروطه ایفا می کنند
در هر واقعه ی بزرگی اتفاقات کوچکی سرنوشت ساز می شوند که بعدها در تحلیل آن رویداد در نظر گرفته نمی شوند و همین یکی از عوامل پایین آمدن میزان دقت تحلیل است. مثلن در انقلاب اسلامی اشتیاق عده ای از مردم برای چپاول اموال عمومی “بانک ها” و یا به غنیمت بردن مالی از اموال وابستگان به دربار چقدر در کشاندن مردم به خیابان ها نقش داشت, سوال در نگاه اول خیلی پیش پا افتاده به نظر می رسد ولی به دور از دقت نیست, این انگیزه های کوچک هستند که اتفاقات بزرگ را سامان می دهند. به نظرم همان قدر که بزرگ کردن وقایع کوچک دقت تحلیل را پائین می آورد "متاسفانه کم نیستند تحلیل هایی از تاریخ معاصر ایران که به این آفت دچارند"
در نظر نگرفتن وقایع کوچک هم دقت تحلیل را پائین می آورد. آیا با نظر من موافقید؟
حالا یک سوال: بر مبنای فرض این مطلب در نظر گرفتن وقایع کوچک در تحلیل یک رویداد نقشی حیاتی دارند اما... اما چقدر احتمال دارد یک پژوهشگر بتواند تمام ابعاد کوچک و بزرگ سوژه اش را در نظر بگیرد؟به نظر من این احتمال چیزی قریب به صفر است نظر شما چیست؟ پس... آیا تحلیل نهایی از یک رویداد وجود دارد؟

برچسب‌ها: