هم‌کلاسیمان را آزاد کنید

تجمع در اعتراض به سرکوب جنبش زنان و بازداشت نیلوفر گلکار
سه‌شنبه از ساعت 12 تا ساعت 14
دانش‌کده‌ی علوم‌اجتماعی‌ی دانش‌گاه تهران
پ.ن: نیلوفر و هفت نفر دیگر عصر امروز آزاد شدند. مبارک باشد. باقی‌مانده‌گان در اعتصاب غذا هستند. با آن‌ها ابراز هم‌دردی می‌کنم. و در نهایت... هشت مارس نزدیک است.

برچسب‌ها: