بدین وسیله اعلام می‌فرمائیم


1.برادر الپر گرامی, شمائی که اعلام می‌فرمائید چند روز قبل از هشت مارس وقت تجمع نیست و درست و منطقی هم می‌فرمائید لطفن روشن بکنید ما را که منطق و درستی‌ی خالی کردن پشت همین خاطیان تجمع کننده در چنین شرایطی از کجا برمی‌خیزد؟ اعلام می‌فرمائیم که در چنین شرایطی بار خاطر شدن چندان منطقی نیست از نظر ما...2. از سلمان و پارسای گرامی در مورد این جریان تروریسم گوگلی! حمایت می‌فرمائیم، بابا یه کم جنبه!تبصره: اما خداییش عرض اندام در این جهان مجازی عجیب حال می‌دهد، پس فقط محض ترکاندن،از این نیمای عصیان‌گر هم حمایت می‌فرمائیم.

3. به برادر حسین "برادر حسین مدیر مسئول را نمی‌گویم، برادر حسین خودش سردبیر را می‌گویم" اعلام می‌فرمائیم که بوی گند نوشته‌هات خفه‌مان کرد، نمی‌گوییم از خودت بو در نکن می‌گوییم که برو یک جای دیگری در بکن!4. به خودمان اعلام می‌فرمائیم که بیشین بینیم بابا و از آن‌جا که باقی‌ي بند‌های این اعلامیه مطلقن فضولی در کار بزرگان بود میشین بینیم بابا تا لااقل یکی از بندها محلی از اعراب داشته باشد.5. گذشته از همه‌ی این حرف‌ها... یادمان باشد که شادی که محبوبه هنوز زندانی هستند...گویا برای آنها قرار صادر شده. پیشنهاد تیر خلاص را دوباره به برادران اعلام می‌فرمائیم.6. موضوع دیگه‌ای نبود؟ دیگه چی رو اعلام بفرمائیم؟

برچسب‌ها: