بهار آمده اما...

خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است.

برچسب‌ها: