تا هوا تازه شود

اول:


كدام درخت از كيفيت مناسب‌تري براي نشانده شدن به جاي مردان سياست بهره‌مند است؟ پاسخ اين سوال را روز بيست‌چهارم اسفند پس اقامه‌ي نماز جمعه چهارتا كنيد و بيندازيد توي صندوق راي

:توضيح

درخت يك گياه بزرگ چوبي ديرپاست

مرد سياست يك گياه بزرگ يا كوچك چوبي‌ي بي‌دست و پاست

دوم:

امروز درخت‌هاتان را كاشتيد؟ فردا هم برويد نيكو را بكاريد

دعا

الهي هميشه در صحنه باشي

برچسب‌ها: