فرند فيد + توييتر

من صفحه‌ي فرند فيدم رو فعال كردم + من صفحه‌ي توييترم رو هم همينطور!

نكته: براي آشنايي با فرندفيد و توييتر اينجا رو بخانيد "املاش غلط شد؟"