عاشقانه‌های یک سیگار.3

از دهان تا گلو
از گلو تا ریه‌هایت؛
نفس‌های تو را تلخ شدم
چرا که رهایم می‌کنی

برچسب‌ها: