تکه‌هايي از شاخه‌ي زرين.3

چرا کاهن ديانا در نمي, فرمانرواي بيشه زار, مي بايست سلف خود را مي کشت؟ "براي آشنايي با کاهن نمي به اينجا مراجعه کنيد"

چرا پيش از آن بايد شاخه‌ي درخت خاصي را مي‌چيد که به اعتقاد مردم باستان شاخه‌ي زرين بود؟

او چرا فرمانرواي بيشه‌زار بود؟ کهانت او چرا مانند سلطنت بود؟

تکه‌هايي از شاخه‌ي زرين اثر جيمز جرج فري:زر
1

2