کش

بعضي از اشيا کش مي‌آيند.

بعضي از اشيا کش داده مي‌شوند.

نمونه براي مورد اول: آدامس.

نمونه براي مورد دوم: احمد ابوالفتحي.