کمانچه

به یاد هابیل علی‌اف
کمانچه سرسلسله‌ی سازهای سوزناک است و وقتی که زمامش به چنگ هابیل افتد چه داستان‌های پر آب چشمی که برون نمی‌تراود از دل توخالی‌ی این عاشیق.

برای فرج علی‌پور
کمانچه آوای مادران سرزمین لرهاست. سرنا ساز مردانگی است و کمانچه ساز زنانگی. کمانچه ساز فراق است و ساز مویه‌های بی‌صدای زنانی که دل‌گرفته از غیاب و یا حضور غایب "مردشان" دل را با سوگ‌آواهای ایلیاتی سبک می‌کنند و با یاد صدای کمانچه‌ی فرج.

پ.ن: هیچ دقت کرده‌اید به اینکه هابیل و فرج هم‌ خانواده‌اند؛ علی‌اف...علی‌پور.