نبودن

درازترین تجربه ی دوری از وبلاگستان, چیزهایی را به من گوش زد کرد: یکی اینکه دل کندن هرچند که مشکل است اما "ممکن" است. دوم اینکه عجیب دلبسته شده ام به این فضای خوب, آنقدر دل بسته که با هزار زحمت خودم را از دنیای واقعی خلاص کردم و شیرجه زدم توی دنیای مجازی فقط برای یک چیز: برای اینکه دل نکنم...دل نکنم از همه ی چیزهایی که در این مدت کوتاه زندگی را جذاب کرده برایم, منظم ترم کرده و وادارم کرده که مرتب تر بنویسم... تجربه "نبودن" تجربه ی خوبی نبود و من ترجیح دادم که باز هم "باشم" و می دانم که اشتباه نکرده ام...فعلن کلی کار دارم و کلی وقت ندارم! فعلن باید تجربه ی تلخ نبودن را ادامه بدهم اما... اما خواهم نوشت باز هم, می نویسم برای دل نکندن