اگر

همه ی همه ی گریه هام را
اگر بگرید تو کاسه ی چشمات
خالی ی خالی ی سکوت را
اگر ببوسد روی لبهات
چشمات را اگر کدر
قامتت را اگر که کج
دلت را اگر هم رنگ گچ دیوار
چراغ ها را اگر پرت و پلا کند
...
آن وقت
تو
من می شوی
سایه ی قوزی ی همه ی غم های تو
احمد ابوالفتحی- شهریور 1385