اسکلت‌های کردی‌پوش

تقدیم به دکتر محمد احسان؛ وزیر حقوق‌بشر حکومت اقلیم کردستان عراق


و ما نبودیم
و شما
صد و هشتاد و دو هزار نفر بودید

دریا دریا گور بود و گور
و شما؟

و ما هشت نفر بودیم
و شما
نبودید

آهای آقایان اسکلت!
اسکلت‌های کردی‌پوش

ما هشت نفر...نبودیم
و شما
و گور
و صدام ـبهرام؟ـ...
الهی که نسلشان ور بیفتد؟

برچسب‌ها: