دوستی

اپیکوروس: درخت دوستی بنشان. از آن دینی بساز و به ستایش آ« برخیز. زیرا دوستی چیزی شیرین, زیبا و مقدس است. شفقت دوستانه تنها ارمغان تسلی بخشی است که در این جهان پر از شک و تردید در دل و جان داریم. اگر مرارت های زندگی قادر است ما را به مرگ پیوند دهد لذات و شادی های ناشی از دوستی نیز ما را با زندگی آشتی می دهد.

برچسب‌ها: